Logo: BIP
.
Baner: baner urząd

Ogłoszenia

Oferta pozakonkursowa na realizacje zadania publicznego - Ratownictwo i ochrona ludności

 • 31-03-2020
 • Paulina Dorosz
 • drukuj

Więcej w załączniku.


Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)
Załącznik nr 1
 
 
WZÓR
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*".
 
l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta Gmina Sława
2. Rodzaj zadania publicznego1) Ratownictwo i ochrona ludności
 
Il. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego, 0000454999, ul. Lisowskiego 1, 65-001 Zielona Góra
2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) Andrzej Borkowski — 603 237 258
 
III Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego Bezpieczny wypoczynek
2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data  rozpoczęcia 5 czerwca 2020 Data zakończenia 31 sierpnia 2020
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Zadanie będzie realizowane na terenie Gminy Sława, w terminie od 5 czerwca do 31 sierpnia 2020r. Zadanie polega na zorganizowaniu patroli wodnych na terenie Gminy Sława. W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony lub naprawiony sprzęt ratowniczy oraz paliwo do łodzi motorowych. Celem głównym realizacji zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa osób wypoczywających aktywnie na wodzie. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki patrolom wodnym, dzięki akcjom ratowniczym, dzięki edukacji dotyczącej bezpiecznego! zachowania się na wodzie oraz dzięki sprawnemu i kompletnemu sprzętowi ratowniczemu. W ramach realizacji zadania publicznego WOPR WL zakupi sprzęt ratowniczy - głównie do udzielania pierwszej pomocy oraz zorganizuje patrole wodne. Zakup sprzętu i wyposażenia nastąpi w czerwcu. Patrole wodne będą organizowane codziennie w lipcu i w sierpniu oraz w okresie czerwca głównie w weekendy. Ponadto zabezpieczonych zostanie 10 imprez wodnych (regaty żeglarskie, maratony wodne, triathlon, dni Sławy).
Liczba odbiorców zadania - około 60 000 osób wypoczywających na wodzie.
Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
 rezultatów (wartość
docelowa)
Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
Zakupiony sprzęt ratowniczy 1 komplet Faktury zakupowe
Wyremontowany sprzęt ratowniczy 1 komplet Faktury zakupowe
Patrole wodne 1 komplet (jednostka miary oznacza liczbę wszystkich patroli wodnych w sezonie) Książka patroli
Liczba zabezpieczonych imprez wodnych minimum 10 sztuk Książka patroli
           
 
1 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
 
5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystane w realizacji zadania
WOPR Województwa Lubuskiego posiada bogate doświadczenie w zakresie wykonywania działalności, której dotyczy zadanie publiczne, w tym w zakresie realizacji podobnych zadań publicznych WOPR Województwa Lubuskiego zrealizowało:
1) umowa między Wojewodą Lubuskim a WOPR Województwa Lubuskiego:
u nazwa zadania: Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych poprzez zapewnianej gotowości ratowniczej i organizację działalności ratowniczej na obszarze województwa lubuskiego
numer i data zawarcia umowy: 11, 04.09.2013r.
termin realizacji: 04.09.2013r. — 31.12.2013r.
2) umowa między Miastem Zielona Góra a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia, działania prewencyjne i profilaktyczne na wodach i śródlądowych oraz pomoc i ratowanie życia osobom z wypadków
numer i data zawarcia umowy: WO-IX.524.1.14.2014.IW, 18.04.2014 r.
termin realizacji: 01.04.2014 r. — 30.11.2014 r
przedmiot umowy: zakup paliwa, szkolenie ratowników, zakup sprzętu
3) umowa między Miastem Zielona Góra a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców miasta nad wodami. Działania profilaktyczno-prewencyjne dla dzieci i młodzieży
numer i data zawarcia umowy: DP-ZN.524.27.2014, 20.02.2014r.
termin realizacji: 20.02.2014 r. — 30.11.2014r.
przedmiot umowy: szkolenie ratowników, zakup sprzętu i paliwa
4) umowa między Powiatem Nowosolskim a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Promocja Powiatu Nowosolskiego podczas imprezy pn: „K-S SSE Solanin Cup 2014 Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików”
numer i data zawarcia umowy: IF.0532.4.272.2014, 05.06.2014 r.
termin realizacji: 07-08.06.2014r. i 13-15.06.2014r.
przedmiot umowy: zakup materiałów promocyjnych
5) umowa między Powiatem Nowosolskim a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Patrolowanie akwenów wodnych na terenie Powiatu Nowosolskiego
numer i data zawarcia umowy: WS.524.2.18.97.2914, 07.03.2014 r.
termin realizacji: 01.04.2014 r. — 31.10.2014r.
przedmiot umowy: zakup paliwa, sprzętu, opłata startowa
6) umowa między Gminą Skąpe a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Zabezpieczenie kąpielisk w okresie letnim przez ratowników 2014r.
numer i data zawarcia umowy:12/2014, 03.03.2014r.
termin realizacji: 28.06.2014 r. — 31.08.2014r.
przedmiot umowy: zabezpieczenie ratownicze, zakup sprzętu i paliwa
7) umowa między Starostwem Powiatowym Świebodzin a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Porządek i bezpieczeństwo publiczne na wodach Powiatu Świebodzińskiego
numer i data zawarcia umowy:PR.526.11.2014, 25.06.2014r.
termin realizacji: 25.06.2014 r. — 30.11.2014r.
przedmiot umowy: paliwo, szkolenie, sprzęt
8) umowa między Starostwem Powiatowym Krosno Odrzańskie a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Patrolowanie i zabezpieczenie akwenów wodnych na terenie powiatu, profilaktyka, szkolenia
numer i data zawarcia umowy: 9/2014, 26.03.2014r.
termin realizacji: 01.03.2014 r. — 30.11.2014r.
przedmiot umowy: zakup paliwa do patroli, ubezpieczenie, przeglądy, naprawy, zakup części |do łodzi, szkolenie ratowników
9) umowa między Gminą Gubin a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Wspieranie działań ratownictwa wodnego
numer i data zawarcia umowy: 10/2014, 20.02.2014r.
termin realizacji: 20.02.2014 r. — 31.12.2014r.
przedmiot umowy: zakup paliwa do łodzi, przeglądy, naprawy, zakup części do łodzi motorowych i auta, zakup sprzętu
10) umowa między Urzędem Miasta i Gminy Sulechów a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Wspieranie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kapiącym się i uprawiającym sporty wodne na terenie gminy Sulechów
numer i data zawarcia umowy: 0S.526.8.2014, 14.02.2014r.
termin realizacji: 14,02.2014 r. — 30.11.2014r.
przedmiot umowy: zakup paliwa do łodzi, organizacja pokazów ratowniczych — zakup sprzętu, szkolenie ratowników
11) umowa między Starostwem Powiatowym Wschowa a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: „Ratownictwa i ochrona ludności” z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
numer i data zawarcia umowy: 13, 18.02.2014 r. termin realizacji: 18.02.2014 r. - 30.11.2014 r.
przedmiot umowy: zakup sprzętu, odzieży, paliwa, naprawy i remonty łodzi, przegląd sprzętu
12) umowa między Gminą Sława a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Popularyzacja Kultury Fizycznej i Sportu
numer umowy: RLP.526.15.2014
termin realizacji: 01.01.2014 r. — 15.12.2014r.
przedmiot umowy: wynajem łodzi, zakup paliwa i sprzętu ratowniczego i odzieży
13) umowa między Gminą Sława a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Działania z zakresu ochrony ludności
numer i data zawarcia umowy: RLP.526.1.3.2014, 01.01.2014r.
termin realizacji: 01.01.2014 r. - 15.12.2014r.
przedmiot umowy: zakup paliwa, sprzętu i odzieży ratowniczej
14) umowa między Gminą Żagań a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych
numer i data zawarcia umowy: 19.WOK.2014, 17.01.2014r.
termin realizacji: 01.04.2014 r. — 30.06.2014r.
przedmiot umowy: Żakup dyplomów, pucharu i medali, zakup sprzętu ratowniczego, zakup nagród — słodyczy
15) umowa między Gminą Lubsko a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Obsługa w zakresie bezpieczeństwa wodnego na terenie zalewu Nowiniec
numer i data zawarcia umowy:42/14, 23.06.2014r.
termin realizacji: 23.06.2014 r. — 23.07.2014r.
przedmiot umowy: obsługa ratownicza, zakup paliwa do łodzi
16) umowa między Gminą Lubsko a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Obsługa w zakresie bezpieczeństwa wodnego na terenie zalewu Nowiniec
numer i data zawarcia umowy: 45/2014, 28.06.2014 r.
termin realizacji: 24.07.2014 r. — 24.08.2014 r.
przedmiot umowy: obsługa ratownicza, zakup paliwa do łodzi, sprzętu, zakup materiałów administracyjno-biurowych
17) umowa między Ministrem Sportu i Rekreacji a WOPR Województwa Lubuskiego:  
nazwa zadania: „Płyniemy po zdrowie!”
numer i data zawarcia umowy: umowa nr 2014/0415/1237/UDot/DS/4/MS, 12.12.2014r.
termin realizacji umowy: 10.11.2014 — 31.12.2014r.
przedmiot umowy: zawody dla dzieci, zakup medali, dyplomów i pucharów.
18) umowa między Miastem Zielona Góra a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Promocja i ochrona zdrowia, propagowanie bezpiecznej kąpieli, pokazy! ratownictwa wodnego dla mieszkańców miasta i gminy Zielona Góra
numer i data zawarcia umowy: WO-IX.524.1.20.2015.IW, 17.02.2015 r.
termin realizacji umowy: luty 2015 — 30.10.2015 r.
przedmiot umowy: zakup sprzętu ratowniczego, pokazy ratownictwa, zakup materiałów informacyjnych
19) umowa między Gminą Gubin a WOPR Województwa Lubuskiego
nazwa zadania: wspieranie działań ratownictwa wodnego
numer i data zawarcia umowy: umowa nr 10/2015
termin realizacji umowy: 23.03.2015 r. — 31.12.2015r.
przedmiot umowy: szkolenie ratowników wodnych, zakup sprzętu ratowniczego, zakup paliwa
20) umowa między Powiatem Krośnieńskim a WOPR Województwa Lubuskiego nazwa zadania: Patrolowanie i zabezpieczanie akwenów wodnych na terenie powiatu. Profilaktyka, szkolenia numer i data zawarcia umowy: umowa nr 21/2015, 25.03.2015 r.
termin realizacji umowy: 20.03.2015 — 30.11.2015r.
przedmiot umowy: patrole po rzece Odrze, zakup sprzętu, szkolenie ratowników
21) umowa między Gminą Sulechów a WOPR Województwa Lubuskiego
nazwa zadania: Wspieranie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się i uprawiającym sporty wodne na terenie gminy Sulechów
numer i data zawarcia umowy: umowa nr 0S.526.27.2015, 11.03.2015 r.
termin realizacji umowy: 11.03.2015 r. — 30.11.2015r.
przedmiot umowy: szkolenie ratowników, udział w zawodach, zakup sprzętu ratowniczego i paliwa
22) umowa między Gminą Skąpe a WOPR Województwa Lubuskiego
nazwa zadania: Zabezpieczenie kąpielisk w okresie letnim przez ratowników w 2015r.
numer i data zawarcia umowy: umowa nr 16/2015, 30.04.2015 r.
termin realizacji umowy: 26.06.2015 — 31.08.2015 r.
przedmiot umowy: patrolowanie jeziora, zakup sprzętu, zabezpieczenie kąpielisk
23) umowa między Powiatem Wschowskim a WOPR Województwa Lubuskiego
nazwa zadania: Bezpiecznie nad wodą
numer i data zawarcia umowy: 30.04.2015 r.
termin realizacji umowy: 01.05.2015 r. — 27.07.2015 r.
przedmiot umowy: zakup sprzętu ratowniczego, naprawy, zakup paliwa na patrole
24) umowa między Gminą Sława a WOPR Województwa Lubuskiego
nazwa zadania: Popularyzacja Kultury Fizycznej i Sportu
numer i data zawarcia umowy: umowa nr RLP.526.11.2.2015, 01.02.2015 r.
termin realizacji umowy: 01.02.2015 r. — 15.12.2015 r.
przedmiot umowy: regaty łodzi DZ, zakup paliwa i sprzętu ratowniczego
25) umowa między Powiatem Nowosolskim a WOPR Województwa Lubuskiego
nazwa zadania: Patrolowanie akwenów wodnych na terenie Powiatu Nowosolskiego
numer i data zawarcia umowy: umowa nr WS.524.2.24.78.2015, 09.03.2015 r.
termin realizacji umowy: 01.04.2015 r. — 31.10.2015 r.
przedmiot umowy: zakup sprzętu ratowniczego, zakup paliwa na patrolowanie rzeki Odry
26) umowa między Gminą Nowa Sól a WOPR Województwa Lubuskiego
nazwa zadania: Patrolowanie rzeki Odry, zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia w tym zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych
numer i data zawarcia umowy: umowa nr SA.526.0029.2015, 09.02.2015r. termin realizacji umowy: 01.03.2015 r. — 30.11.2015r.
przedmiot umowy: zakup paliwa na patrole, zakup sprzętu ratowniczego, udział w zawodach
27) umowa między Miastem Żagań a WOPR Województwa Lubuskiego
nazwa zadania: Promowanie Gminy Żagań
numer i data zawarcia umowy: umowa nr WIO.KG.054.33.2014, 20.11.2014r.
termin realizacji umowy: 20.11.2014 r. — 31.12.2014r.
przedmiot umowy: zabezpieczanie od strony wody imprez organizowanych przez miasto, zakup materiałów informacyjnych 
28) umowa między Ministrem Spraw Wewnętrznych a WOPR Województwa Lubuskiego
nazwa zadania: organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie) ratownictwa wodnego w 2014 roku.
numer i data zawarcia umowy: umowa nr 9/DRiOL/DB/14, 08.10.2014r.
termin realizacji umowy: 08.10.2014 r. — 31.12.2014r.
przedmiot umowy: szkolenie ratowników wodnych, zakwaterowanie, wyżywienie, opłata instruktorów
29) umowa między Gminą Sława a WOPR Województwa Lubuskiego
nazwa zadania: działania z zakresu ochrony ludności
numer i data zawarcia umowy: RLP.525.1.1.2015, 03.04.2015r.
termin realizacji umowy: 15.06-10.09.2015r.
przedmiot umowy: zakup sprzętu ratowniczego, naprawa taboru ratowniczego, zakup paliwa
30) umowa między Wojewodą Lubuskim a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych poprzez zakup sprzętu |wykorzystywanego do prowadzenia działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych  
numer i data zawarcia umowy: 7/2015, 30.06.2015 r.
termin realizacji: 01.06-31.12.2015 r.  
przedmiot umowy: zakup paliwa i naprawa taboru ratowniczego, zakup materiałów eduk.
31) umowa między Wojewodą Lubuskim a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych poprzez zakup sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych
numer i data zawarcia umowy: 11/2015, 07.10.2015r.
termin realizacji: 07.10-31.12.2015r.
przedmiot umowy: szkolenie ratowników wodnych, prowadzenie prelekcji w szkołach
32) umowa między Miastem Gorzów Wielkopolski a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie uczestnikom imprez sportowych i rekreacyjnych odbywających się na rzece Warcie w określonych terminach
numer i data zawarcia umowy: 426 1/24/2015, 29.05.2015r.
termin realizacji: 29.05-09.10.2015 r.
przedmiot umowy: zakup paliwa na patrole, zakup sprzętu, zabezpieczanie imprez na wodzie
33) umowa między Gminą Lubsko a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Obsługa w zakresie bezpieczeństwa wodnego na terenie Zalewu Nowiniec
numer i data zawarcia umowy: 51/2015, 24.06.2015r.
termin realizacji: 01.07-31.08.2015r.
przedmiot umowy: obsługa ratownicza, zakup paliwa i sprzętu  
34) umowa między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a WOPR
Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: doposażenie WOPR WL w sprzęt ratowniczy
numer i data zawarcia umowy: 452/2015/Wn04/NZ-UR-LZ/D, 20.10.2015r.
termin realizacji: 20.10-30.11.2015r.
przedmiot umowy: zakup samochodów patrolowych i łodzi
35) umowa między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a WOPR Województwa Lubuskiego: nazwa zadania: Doposażenie WOPR Woj. Lubuskiego w sprzęt do ratownictwa ekologicznego
numer i data zawarcia umowy: 2015/NZ-ur/092/D, 04.11.2015 r.
termin realizacji: 04.11-31.12.2015 r.
przedmiot umowy: zakup łodzi
36) umowa między Gminą Żagań a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych
numer i data zawarcia umowy: 23.WOK.2015, 13.01.2015r. ZA termin realizacji: 17.01-31.12.2015r. z przedmiot umowy: zawody pływackie dla dzieci
37) umowa między Wojewodą Lubuskim a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa lubuskiego, poprzez: utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego z
rok zawarcia i realizacji: 2016
38) umowa między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Doposażenie WOPR Województwa Lubuskiego w sprzęt do ratownictwa ekologicznego
rok zawarcia i realizacji: 2016
39) umowa między Miastem Gorzów Wielkopolski a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadnia: Upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego
rok zawarcia i realizacji: 2016
40) umowa między Gminą Gubin o statusie miejskim a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
rok zawarcia i realizacji: 2016
41) umowa między Powiatem Krośnieńskim a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Patrolowanie i zabezpieczenie akwenów wodnych na terenie powiatu, profilaktyka, szkolenia
rok zawarcia i realizacji: 2016
42) umowa między Powiatem Krośnieńskim a WOPR Województwa Lubuskiego nazwa zadania: Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w Ratownictwie Wodnym
rok zawarcia i realizacji: 2016
43) umowa między Gminą Lubsko a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Obsługa w zakresie bezpieczeństwa wodnego na terenie zalewu Nowiniec
rok zawarcia i realizacji: 2016
44) umowa między Gminą Sława a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Działania z zakresu ochrony ludności
rok zawarcia i realizacji: 2016
45) umowa między Powiatem Wschowskim a WOPR Województwa Lubuskiego: nazwa zadania: Bezpieczeństwo i wypoczynek z zakresu ratownictwa i ochrony ludności rok zawarcia i realizacji: 2016
46) umowa między Miastem Zielona Góra a WOPR Województwa Lubuskiego
nazwa zadania: Umiemy pomagać z zakresu ochrony i promocji zdrowia
rok zawarcia i realizacji: 2016
47) umowa między Miastem Zielona Góra a WOPR Województwa Lubuskiego z
nazwa zadania: Upowszechnianie i wspieranie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Zielonej Góry oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
rok zawarcia i realizacji: 2016
48) umowa między Miastem Zielona Góra a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Chcę zostać ratownikiem — nauka pierwszej pomocy z zakresu ochrony i Promocji zdrowia
rok zawarcia i realizacji: 2016
49) umowa między Gminą Sulechów a WOPR Województwa Lubuskiego: nazwa zadania: Ochrona zdrowia z WOPR rok zawarcia i realizacji: 2016
50) umowa między Gminą Sulechów a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Kajakiem przez wakacje rok zawarcia i realizacji: 2016
51) umowa między Powiatem Świebodzińskim a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadnia: Porządek i bezpieczeństwo publiczne na wodach Powiatu Świebodzińskiego rok zawarcia i realizacji: 2016
52) umowa między Gminą Skąpe a WOPR Województwa Lubuskiego:
nazwa zadania: Kompleksowe zabezpieczenie kąpielisk w okresie letnim przez ratowników w 2016 roku
rok zawarcia i realizacji: 2016
53) umowa między Gminą Nowa Sól a WOPR Województwa Lubuskiego: nazwa zadania: Patrolowanie rzeki Odry, zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia w tym zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach
rok zawarcia i realizacji: 2016
54) umowa między Powiatem Nowosolskim a WOPR Województwa Lubuskiego: z nazwa zadania: Patrolowanie akwenów na terenie Powiatu Nowosolskiego
rok zawarcia i realizacji: 2016
55) umowa z Gminą Sława a WOPR Województwa Lubuskiego, rok 2017, kwota dofinansowania 5000 zł
56) umowa z Powiatem Wschowskim a WOPR Województwa Lubuskiego, rok 2017, kwota dofinansowania 7 000zł
57) umowa z Gminą Sława a WOPR Województwa Lubuskiego, rok 2018, kwota dofinansowania 5000 zł
58) umowa z Powiatem Wschowskim a WOPR Województwa Lubuskiego, rok 2018, kwota dofinansowania 8 000 zł
59) umowa z Wojewodą Lubuskim a WOPR Województwa Lubuskiego, rok 2018, kwota dofinansowania 45 000zł
60) umowa z Powiatem Wschowskim a WOPR Województwa Lubuskiego, rok 2019, kwota dofinansowania 7 000zł
61) umowa z Gminą Sława a WOPR Województwa Lubuskiego, rok 2019, kwota 5 000zł.
 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z dotacji
1. Remont i naprawa sprzętu ratowniczego 2100 1500 600
2. Zakup sprzętu ratowniczego 2020 2000 20
3. Zakup paliwa do łodzi motorowych 2500 1500 1000
4. Koordynacja zadania 1000 0 1000
5. Rozliczenie zadania 500 0 500
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8120 5000 3120
 
V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/*/inną - właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.


 
(-)Andrzej Borkowski (-) Krzysztof Jankowski
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
 imieniu oferentów)
V-Ce Prezes WOPR Województwa Lubuskiego
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 4 MiB Ilość pobrań: 65

  Pobierz


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl