Logo: BIP
.
Baner: baner urząd

Informacje

Informacja dla interesantów

Ilustracja do informacji: Informacja dla interesantów
Informujemy, że dnia 19 kwietnia 2019 r. w Wielki Piątek Urząd Miejski w Sławie będzie czynny do godziny 12:00.

Od 4 marca nowe dowody osobiste z chipem

Ilustracja do informacji: Od 4 marca nowe dowody osobiste z chipem
E-dowody będą mieć chipy i nowe funkcje. Dzięki nim będzie można w prostszy sposób np. przekraczać granice, zidentyfikować pacjenta w przychodni. łatwiejsze będzie również unieważnienie dowodu w przypadku zagubienia, można to będzie zrobić samemu przez internet. Póki co wymiana będzie dobrowolna.
 
 • 13-02-2019
czytaj dalej

Z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

Ilustracja do informacji: Z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U.2018.1716 i 2540). 
 • 08-02-2019
czytaj dalej

Lubuskie Bony Rozwojowe - dofinansowanie do 80% wartości usługi - szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe Bony rozwojowe dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP i ich pracowników

Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zapraszają przedsiębiorstwa z sektora MMŚP do aplikowania o wsparcie w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”.
 
 
Projekt jest współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020, Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP i realizowany jest na terenie województwa lubuskiego, w subregionie zielonogórskim, na obszarze powiatów: świebodzińskiego, krośnieńskiego, wschowskiego, nowosolskiego, żarskiego, żagańskiego, zielonogórskiego oraz mieście Zielona Góra.
 
Projekt skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorstw, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i  mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracowników.
 
W  ramach projektu lubuscy przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe, zamawiane poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR), takie jak: usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning), usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching) oraz usługi jednorazowe (egzamin), dla siebie i swoich pracowników.
 
Dofinansowaniu podlegają usługi realizowane wyłącznie przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych za pomocą Karty Usługi. Wybranaprzez przedsiębiorcę usługa rozwojowa musi posiadać zaznaczoną opcję „możliwość dofinansowania”.
 
Projekt jest realizowany w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), który m.in. gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy. W województwie lubuskim dystrybucja środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest dokonywana w oparciu o system bonów rozwojowych.
 
Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych, nie może przekroczyć kwoty 35 000,00 PLN. Natomiast wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub dla jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty  8 500,00 PLN, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.
 
Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju pomocy (pomoc de minimis/ pomoc publiczna) i może wynieść aż do 80% kosztów usługi rozwojowej.
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu, jak i aplikowania o środki,można znaleźć na stronie www.lubuskiebony.pl.
 
Zachęcamy także do indywidulanych konsultacji udzielanych w:
Regionalnym Biurze Projektu –
Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej we Wschowie
ul. Kopernika 7 pok. nr 8
nr tel. 884 782 630
adres e-maile-mail
czynnym we wtorki i w czwartki 9.00-14.00
oraz
Głównym Biurze Projektu w Zielonej Górze
ul. Sulechowska 1
za pośrednictwem infolinii  - nr tel. 68 329 78 54
adres e-mail e-mail

Informacja o polowaniach zbiorowych

Ilustracja do informacji: Informacja o polowaniach zbiorowych
skan dokumentu

W dniach 13, 19 oraz 26 stycznia 2019 roku w godzinach 8:00-14:00 odbędą się polowania mające na celu redukcję dzików(walka z ASF), obejmą one obwody 157 i 174.

Informacja dla mieszkańców

Ilustracja do informacji: Informacja dla mieszkańców
Informujemy, że 24 grudnia 2018r. - w Wigilię Urząd Miejski w Sławie będzie nieczynny.

Harmonogram zebrań wiejskich z członkami Powiatowej Spółki Wodnej, które odbędą się w świetlicach wiejskich.

Ilustracja do informacji: Harmonogram zebrań wiejskich z członkami Powiatowej Spółki Wodnej, które odbędą się w świetlicach wiejskich.
1. 07.01.2019r. - Krążkowo - godz. 17:00
2. 07.01.2019r. - Krzepielów - godz. 18:00
3. 08.01.2019r. -Nowe Strącze - godz. 17:00
4. 08.01.2019r. - Stare Strącze - godz. 18:00
5. 09.01.2019r. - Wróblów - godz. 17:00
6. 09.01.2019r. - Śmieszkowo - godz. 18:00
7. 10.01.2019r. - Lipinki - godz. 17:00
8. 10.01.2019r. - Radzyń - godz. 18:00
9. 14.01.2019r. - Droniki - godz. 17:00
10. 14.01.2019r. - Szreniawa - godz. 18:00
11. 15.01.2019r. - Ciosaniec - godz. 17:00
12. 15.01.2019r. - Łupice - godz. 18:00
13. 16.01.2019r. - Gola - godz. 17:00
14. 16.01.2019r. - Przybyszów - godz. 19:00

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 313,5 KiB Ilość pobrań: 93

  Pobierz

Głośna próba syren alarmowych

KOMUNIKAT SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY SŁAWA

Ilustracja do informacji: Głośna próba syren alarmowych
Na podstawie:
 • § 3 pkt 4,5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U.  Nr 96, poz. 850);
 • § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96);
 • zarządzenia Nr 0050.392.2018 Burmistrza Sławy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Sława z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej , zarządzania kryzysowego i ratownictwa medycznego w 2018 roku
 
w dniu 13 grudnia 2018 r. w godzinach 12:00 - 12:30
 
na terenie Gminy Sława zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych nadających sygnał:
 • ogłoszenie alarmu
 • odwołanie alarmu
 • 06-12-2018
czytaj dalej

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Ilustracja do informacji: Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa
Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.
 
W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.
 
Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.
 
Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Link do kampanii
 
Główne przekazy tegorocznej kampanii
Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • 25-10-2018
czytaj dalej

Informacja o polowaniach zbiorowych

Ilustracja do informacji: Informacja o polowaniach zbiorowych
W sezonie jesienno-zimowym 2018/2019 roku na terenie gminy Sława odbywać się będą polowania zbiorowe.
W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych oraz polnych. Mogą wystąpić na nich chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi i polnymi wynikające z zasad bezpieczeństwa prowadzenia polowań.                                                                                                                                                  Odpowiedzialnymi za organizację i prowadzenie polowań zbiorowych są właściwi terytorialnie dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich.

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 1,2 MiB Ilość pobrań: 91

  Pobierz
 • PDF Rozmiar: 362,9 KiB Ilość pobrań: 87

  Pobierz
1 2 3 4 5 6 ... 30


Kalendarz imprez

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl